Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse tegevus hõlmab seitsme valla ja kahe linna territooriumi - ajalooliste asualade kogukonnad asuvad täna Ruhnus, Vormsil, Noarootsis, Haapsalus, Osmussaarel, Vihterpalus, Hiiumaal (Käina ja Reigi), Pakri saartel, Naissaarel ja Tallinnas.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus lähtub oma tegevuses Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seadusest ja sellega seonduvatest õigusaktidest, Rootsi kultuuriomavalitsuse põhimäärusest, Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise korrast ja muudest Eesti seadustest. Organisatsioonil on sõlmitud pikaajalised koostöölepingud organisatsiooni põhikirjalisi eesmärke elluviivate ühenduste ja organisatsioonidega.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse juriidiline kehand ehk sihtasutus lähtub Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutuse põhikirjast ja Sihtasutuste seadusest.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee lähtub Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskirjast.

Organisatsiooni töö korraldamisel on kehtestatud lisaks Kultuurivolinike tegevuse alused ja Eestirootslaste Kultuurikandja tunnustusstatuut.