Kultuurinõukogu on Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse juhtorgan ja sarnaselt kohaliku omavalitsuse volikoguga omab kultuurinõukogu järgmiseid pädevusi:

 1. kultuuriomavalitsuse põhimääruse vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
 2. kultuuriomavalitsuse aastaeelarve vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
 3. kultuuriomavalitsuse aastaeelarve täitmise aruande kinnitamine;
 4. kultuurinõukogu esimehe ja aseesimehe valimine;
 5.  kultuurinõukogu juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimine;
 6. kultuuriomavalitsuse arengukava vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
 7. kultuuriomavalitsuse tegevuskava vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
 8. kultuurivalitsuse moodustamine;
 9. kultuuriomavalitsusasutuste moodustamine;
 10. revisjonikomisjoni valimine;
 11. vajadusel audiitori lisamine;
 12. järelvalve teostamine juhatuse tegevuse üle;
 13. eestirootsi identiteedi, kultuuri ja hariduse edendamiseks fondide, stipendiumide ja preemiate asutamine ning nende määramise korra kinnitamine;
 14. muude seaduse või teiste õigusaktidega kultuurinõukogule pandud ülesannete täitmine ning seisukoha võtmine muudes kultuurinõukogu liikmete poolt kultuurinõukogule otsustamiseks esitatud küsimustes.

Kultuurinõukogu korralised istungid toimuvad kaks korda aastas. Tavaliselt kevadel ja sügisel. Erakorralised istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Kultuurinõukogu kinnitab ka eelmise aasta aastaaruande ja bilansi.

Kultuurinõukogu tööd korraldab Rootsi kultuuriomavalitsuse põhimäärus.