Kulturrådet är styrorgan för Estlandssvenska kulturförvaltningen (kulturell självstyrelse). I kulturrådets befogenheter ingår:

 1. att anta den kulturella självstyrelsens stadgar och göra förändringar i dessa;
 2. anta den kulturella självstyrelsens årsbudget och göra förändringar i den;
 3. fastställa den kulturella självförvaltningens årsbokslut;
 4. välja kulturrådets ordförande och vice ordförande;
 5. välja ordförande för kulturrådets styrelse samt övriga ledamöter i styrelsen;
 6. att anta den kulturella självstyrelsens utvecklingsplan och göra förändringar i det; 
 7. att anta den kulturella självstyrelsens verksamhetsplan och göra förändringar i det;
 8. bilda kulturförvaltning;
 9. bilda institutioner för den kulturella självförvaltningen; 
 10. att välja en revisionskommission;
 11. att vid behov kunna utse auditör;
 12. öva tillsyn över styrelsens ekonomiska verksamhet;
 13. grunda fonder, stipendier och premier för främjandet av den estlandssvensk identitet, kultur, traditioner och utbildning samt fastställa ordning av deras utdelning;
 14. fullfölja uppgifter som tillkommer kulturrådet från andra lagareller rättsaktersamt ta ställningi andra frågorsom kulturrådets ledamöter har framlagt till kulturrådet.