Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Historik

Den 10 januari 2006 lämnade SOV Estland in en ansökan till Estlands kulturministerium om att upprätta en minoritetslängd för den svenska minoriteten i Estland. I början av april fick SOV Estland sin ansökan verifierad genom samma ministerium.

Parallellt med detta arbete sammanställdes även den valkommission, Huvudkommittén för val av Kulturråd för den svenska minoriteten i Estland, som skulle genomföra det kommande valet. I valkommissionen ingick representanter för SOV Estland och företrädare för regeringen i Estland. Denna Huvudkommitté fastställdes sedan av den estniska regeringen som ansvarig för genomförande av val av Kulturråd för den svenska minoriteten i Estland.

I juli 2006 fattade regeringen beslut om att utöka väljarkretsen för val till Kulturrådet genom att även inkludera estlandssvenskar utanför Estlands gränser och utgå från följande argument:

- Den estlandssvenska befolkningsgruppen måste rättsstridigt och på grund av tvingande omständigheter lämna Estland. Enligt allmänt grundad rättsuppfattning (ex iniuria non oritur ius) skall inte brott mot någon individs rättigheter medföra att dennes juridiska ställning i framtiden försämras.

- Den punkt om territoriella band med Estland som finns i Lagen om Kulturautonomi, kan tolkas som uttryck för/behov av nära och långvariga band med Estland. Den estlandssvenska minoriteten har dessa långvariga och nära band, många har återtagit mark och fastigheter.

- I jämförelse med övriga minoriteter i Estland är det möjligt att tolka de territoriella krav som finns i kulturautonomilagen § 1, på så sätt att det omfattar alla estlandssvenskar, med estniskt medborgarskap, som finns införda i det estniska befolkningsregistret.

Därmed kunde estlandssvenskar delta i val till Kulturrådet om

- man är estnisk medborgare;

- man är införd i det estniska befolkningsregistret (Rahvastikuregister) som estnisk medborgare, även med en permanent adress utanför Estland;

- man har etnisk, kulturell, traditionell eller språklig samhörighet med gruppen och att man själv vill bli upptagen i den estlandssvenska minoritetslängden.

Valkommissionens arbete inleddes i september 2006 i enlighet med de nya förutsättningar som hade fastställts av Estlands regering. I Lagen om kulturautonomi fastställdes ramarna men en detaljerad struktur måste läggas fast, t.ex. för sammansättningen av Kulturrådet, gången för registrering av kandidater i det kommande valet och för valtekniska frågor, bl. a antalet valdistrikt och vallokaler. Estlandssvenska föreningar både i Estland och i Sverige nominerade kandidater i valet, möjligheten att ställa upp som oberoende kandidat utnyttjades inte.

Antalet ledamöter i det kommande Kulturrådet fastställdes till 21 personer.