Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Stadgar för den svenska kulturella självförvaltningen

Antagen enligt lag om kulturautonomi av nationella minoriteter (RT I 1993, 71, 1001; 2002, 53, 336; 62, 376) paragraf 22, den 17 mars 2007 i Tallinn. 

§ 1. Regleringsområde för den svenska kulturella självförvaltningen

(1) Med dessa stadgar till svensk kulturell självstyrelse, (i fortsättningen kulturell självstyrelse), fastställs målsättningar, valordning av styrorgan för den kulturella självstyrelsen och deras arbetssätt.

§2 Målsättningen för den kulturella självstyrelsen

Målsättningen för den kulturella självförvaltningen är att bevara och utveckla estlandssvenskheten i Estland och förena estlandssvenskar i Estland och i utlandet samt:

1) att företräda och tillvarata den svenska minoritetens intressen

2) att bevara och utveckla det svenska språket i Estland

3) att värna om estlandssvensk identitet, kultur och traditioner

4) att sprida kunskap om estlandssvensk kultur och traditioner 

5) att organisera samarbete med andra organisationer med samma intresseinriktning 

6) att verka som informations- och samarbetspartner med olika officiella instanser och vetenskapliga institutioner i Estland samt med motsvarande institutioner i Norden och på andra håll. 

§ 3. Styrorgan för den kulturella självstyrelsen

(1) Styrorgan för den kulturella självstyrelsen är kulturråd som väljs av svenskar bosatta inom Republiken Estland och utanför Republiken Estlands territorium enligt föreskrifter till val av kulturrådet av den nationella minoriteten, fastställda av Republikens Regering. 

(2) Kulturrådets verksamhet ordnas av kulturrådets ordförande och vice ordförande samt styrelse. 

§ 4. Kulturrådets bildande 

(1) Kulturrådet väljs enligt föreskrifter till val av kulturrådet av den nationella minoriteten, 
fastställda av Republikens Regering.

(2) Antal ledamöter i kulturrådet fastställs av huvudkommittén för valet 

(3) Kulturrådet väljs för en verksamhetsperiod på tre år.

(4) Mandatet för ledamöter i kulturrådet börjar i och med fastställandet av valresultat. 

§ 5. Kulturrådets befogenheter

I kulturrådets befogenheter ingår:

(1) att anta den kulturella självstyrelsens stadgar och göra förändringar i dessa; 

(2) att anta den kulturella självstyrelsens årsbudget och göra förändringar i den; 

(3) att fastställa den kulturella självförvaltningens årsbokslut; 

(4) att välja kulturrådets ordförande och vice ordförande; 

(5) att välja ordförande för kulturrådets styrelse samt övriga ledamöter i styrelsen; 

(6) att anta den kulturella självstyrelsens utvecklingsplan och göra förändringar i det; 

(7) att anta den kulturella självstyrelsens verksamhetsplan och göra förändringar i det; 

(8) att bilda kulturförvaltning;

(9) att bilda institutioner för den kulturella självförvaltningen; 

(10) att välja en revisionskommission; 

(11) att vid behov kunna utse auditör; 

(12) att öva tillsyn över styrelsens ekonomiska verksamhet; 

(13) att grunda fonder, stipendier och premier för främjandet av den estlandssvensk identitet, kultur, traditioner och utbildning samt fastställa ordning av deras utdelning;

(14) att fullfölja uppgifter som tillkommer kulturrådet från andra lagar eller rättsakter samt ta ställning i andra frågor som kulturrådets ledamöter har framlagt till kulturrådet. 

§ 6. Kulturrådets sammanträden

(1) Kulturrådets sammanträden är ordinarie och extraordinarie. Ordinarie sammanträden äger rum minst två gånger om året enligt tidsschema fastställt av kulturrådet. Extraordinarie sammanträden äger rum enligt behov. Kulturrådet fastställer verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående år. 

Ett av kulturrådets ordinarie sammanträden varje år är årsmöte. Årsmötet ska hållas före utgången av april månad, på tid och plats som styrelsen beslutat. En skriftlig kallelse ska skickas ut senast 30 dagar före årsmötet. 

Dagordningen för årsmötet ska ta upp minst följande punkter:

1) val av ordförande för årsmötet. I fall att ordförande eller vice ordförande för kulturrådet samtidigt är medlemmar i styrelsen väljs ordförande för årsmötet bland de medlemmar i Kulturrådet som inte ingår i styrelsen. 

2) val sekreterare för årsmötet 

3) fastställande av dagordningen för mötet 

4) styrelsens och underställda organs verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

5) revisionskommissionens berättelse fastläggs 

6) verksamhetsberättelsen fastläggs 

(2) Kulturrådets sammanträde sammankallas av kulturrådets ordförande, vid dennes frånvaro av vice ordförande. Rätten att sammankalla kulturrådets extraordinarie sammanträde har även styrelse och minst en tredjedel av kulturrådets ledamöter.

(3) Kulturrådets sammankallande skickar information till kulturrådets ledamöter om sammanträdets tid och plats senast 30 dagar före ordinarie sammanträdet samt vid extraordinarie sammanträden minst 15 dagar före sammanträdet samt dagordning och sammanträdesmaterial senast 10 dagar före sammanträdet.

(4) Varje rådsledamot har rätt till att lämna förslag om frågor för att inkluderas i dagordningen. Ansökan för att inkludera frågan i dagordningen ska framläggas minst 14 dagar före kulturrådets sammanträde. Den sammankallande fastställer dagordningen i enlighet med förslag av styrelsen.

(5) Kulturrådets sammanträde leds av kulturrådets ordförande, vid dennes frånvaro av vice ordförande.

(6) Kulturrådets sammanträden protokollförs. Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och protokollförare.

§ 7. Kulturrådets beslut 

(1) Kulturrådets beslut är antaget om mer än hälften av närvarande har röstat för förslaget.

(2) Kulturrådets extraordinarie sammanträde är beslutför om mer än hälften av kulturrådets ledamöter deltar i sammanträdet. 

(3) Den kulturella självstyrelsens stadgar, eller ändringar av stadgarna, är antagna om mer än hälften av Kulturrådets ledamöter har röstat för det.

(4) Kulturrådets beslut antas vid öppen omröstning, förutom fall när lagen, dessa stadgar eller kulturrådets föregående beslut förutser hemlig omröstning.

(5) Förpliktelse att delta i omröstning, med undantag för personval, åligger alla ledamöter i kulturrådet. Vid omröstning röstar man för, emot eller förblir neutral.

(6) Medlem i kulturrådet deltar inte i omröstning om ekonomiska ärenden som berör personen själv. 

§ 8. Val av kulturrådets ordförande och vice ordförande, styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar eller medlemmar i revisionskommission 

(1) Kulturrådets ordförande och vice ordförande, styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar eller medlemmar i revisionskommission väljs av kulturrådet vid hemlig omröstning bland dess ledamöter. Varje rådsledamot kan föredra endast en kandidat till varje benämnd post. 

(2) Vald är den kandidat som mer än hälften av närvarande ledamöter har röstat för.

(3) Om ingen kandidat vid val med fler än två kandidater har samlat det nödvändiga antalet röster, ska en andra omröstning ordnas, där de två kandidater som fått flest röster deltar.

(4) Om ingen kandidat vid val med två kandidater har samlat det nödvändiga antalet röster, ska en andra omröstning ordnas

(5) Om ingen av dessa båda kandidater får det nödvändiga antalet röster vid denna omröstning så är den kandidat vald som fått flest röster.

(6) Har flera kandidater fått samma antal röster, sker en ny omröstning bland de som fått samma antal röster. 

§ 9 Kulturrådets ordförande och vice ordförande

(1) Kulturrådets ordförande, vid dennes frånvaro vice ordförande:

1) sammankallar och leder kulturrådets sammanträden;

2) att tillsammans med styrelsen sammanställa dagordningen

3) representerar den kulturella självstyrelsen i alla frågor där styrelsen inte gör det. 

§ 10. Kulturrådets styrelse

(1) Kulturrådets styrelseordförande och övriga medlemmar i styrelsen väljs av kulturrådet och består av minst 5 medlemmar.

(2) Styrelsemedlem får inte samtidigt vara medlem i revisionskommissionen

(3) Återkallandet av kulturrådets styrelse beslutas av kulturrådet.

(4) Kulturrådets styrelse utser på första sammanträdet ur sina medlemmar vice styrelseordförande och övriga funktionärer. 

(5) Kulturrådets styrelse ordnar Kulturförvaltningens löpande arbete enligt kulturrådets beslut och av kulturrådet fastställda arbetsregler. 

(6) Kulturrådets styrelse åligger:

1) att företräda kulturrådet i enlighet med stadgarna och enligt de befogenheter som getts av kulturrådet gentemot statliga och icke-statliga institutioner, gentemot andra juridiska personer och fysiska personer, både inom Republiken Estland och i utlandet. 

2) att företräda den kulturella självförvaltningen i dess vardagliga ekonomiska transaktioner; 

3) att förvalta den kulturella självförvaltningens tillgångar och ordna bokföring;

§ 11 Revisionskommission 

(1) Revisionskommissionen utses av kulturrådet för arbetsperiod på tre år. 

(2) Antal medlemmar i revisionskommissionen och deras arbetsregler bestäms av kulturrådet. 

(3) Medlem i revisionskommissionen får inte samtidigt vara styrelsemedlem, kulturrådets ordförande eller vice ordförande. 

(4) Medlemmarna i kommissionen utser ordförande för kommissionen bland sina medlemmar.

(5) Medlemmar i revisionskommissionen har rätt att få information om verksamhet av kulturrådets ordförande, vice ordförande och styrelse, bekanta sig med all dokumentation av den kulturella självstyrelsen, kontrollera bokföringens sanningsenlighet, existens tillgångar och matchande av den kulturella självförvaltningens verksamhet gentemot kulturrådets beslut och stadgar. 

§ 12. Kulturombudsmän

(1) Styrelsen kan utse kulturombudsmän i varje län med uppgiften att främja den svenska kulturen och koordinera lokal verksamhet

(2) Principer till kulturombudsmännens verksamhet fastställs av kulturrådet. 

§ 13. Ikraftträdandet av kulturrådets stadgar

Den kulturella självförvaltningens stadgar och förändringar i stadgarna träder ikraft i med deras antagande.