Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


 Ajalugu

10. jaanuaril 2006 esitas Rootsi Hariduse Selts Eesti Kultuuriministeeriumile taotluse alustada Eestis asuva rootsi vähemuse rahvusnimekirja koostamist. Aprilli alguses vastav taotlus kinnitati.

Samal ajal loodi Kultuurinõukogu valimiste Peakomitee, kuhu kuulusid Rootsi Hariduse Seltsi  ning Eesti valitsuse esindajad. Eesti valitsuse otsusega anti Peakomiteele vastutus Kultuurinõukogu valimiste läbiviimise eest.

2006. aasta juulis tegi valitsus otsuse laiendada Kultuurinõukogu valijate ringi Rootsis elavate eestirootslaste arvel, lähtudes järgmistest argumentidest:

- Eestirootslaste rahvusgrupp oli õigusvastaselt ja tungivatel asjaoludel sunnitud Eestist lahkuma. Üldtunnustatud õigusarusaama kohaselt (ex iniuria non oritur ius) ei või mõne indiviidi õiguste rikkumine kaasa tuua selle isiku juriidilise seisundi halvenemist tulevikus.

- Kultuuriautonoomia seaduses olevat punkti territoriaalsete sidemete kohta Eestiga võib tõlgendada kui väljendit lähedaste ja pikaajaliste sidemete kohta Eestiga. Eestirootslaste vähemusel on need pikaajalised ja lähedased sidemed olemas, paljud on maad ja kinnisvara tagasi saanud.

- Kultuuriautonoomia seaduse §1 sätestatud territoriaalsuse nõudeid on võimalik ja põhjendatud tõlgendada sel moel, et see hõlmab kõiki eestirootslasi, kellel on Eesti kodakondsus ja kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. 

Otsuse tulemusel said eestirootslased õiguse osaleda Kultuurinõukogu valimistel eeldusel, et valijal on

- Eesti kodakondsus;

- kuuluvus Eesti rahvastikuregistrisse, isegi kui alaline elukoht asub väljaspool Eestit;

- etniline, kultuuriline või keeleline kokkukuuluvus vastava rahvusgrupiga ja soov kanda end eestirootslaste rahvusnimekirja. 

Peakomitee alustas tööd 2006. a. septembris vastavalt uutele Vabariigi Valitsuse kinnitatud tingimustele. Lisaks Kultuuriautonoomia seaduses sätestatule oli Peakomitee pädevuses valimiste tehniline läbiviimine (sh Kultuurinõukogu liikmete, valimisringkondade ja -jaoskondade arvu määramine). Valimistel seadsid oma kandidaadid üles nii Eestis kui Rootsis tegutsevad eestirootslaste organisatsioonid, üksikkandidaate  ei esitatud.

Kultuurinõukogu liikmete arvuks kinnitati 21.